Norsk Bokmal
Norsk Bokmal Startseite | Sprachführer | Literatur | Land und Leute | A - Z | Kontakt
Druckfassung
Grammatik

Unregelmäßige Verben des Bokmålbe ber ba/bad bedt bitten
bety betyr betydde/betød betydd bedeuten
binde binder bandt bundet binden
bite biter bet/beit bitt beißen
bli blir ble/blei blitt werden, bleiben
brekke brekker brakk brukket brechen
brenne brenner brant brent brennen (intransitiv)
bringe bringer brakte brakt bringen
briste brister brast bristet/brustet bersten
bryte bryter brøt brutt brechen
burde bør burde burdet „sollten“
by/byde byr bød budt bieten
bære bærer bar båret tragen
dette detter datt dettet fallen
dra drar dro/drog dratt/dradd ziehen, fahren
drikke drikker drakk drukket trinken
drive driver drev/dreiv drevet treiben
dør døde dødd sterben
ete eter åt ett fressen
falle faller falt falt fallen
fare farer fór fart fahren
finne finner fant funnet finden
fly flyr fløy fløyet fliegen
flyte flyter fløt flytt fließen
fortelle forteller fortalte fortalt erzählen
fryse fryser frøs frosset frieren
fyke fyker føk/fauk føket stieben
følge følger fulgte fulgt folgen
får fikk fått bekommen
gi gir ga/gav gitt geben
gidde gidder gadd giddet mögen
gjelde gjelder gjaldt gjeldt gelten
gjøre gjør gjorde gjort machen, tun
gli glir gled glidd gleiten
glippe glipper glapp glippet gleiten
gni gnir gned/gnidde gnidd reiben
grave graver gravde/gravet/grov gravet graben
grine griner grinte/gren/grein grint greinen
gripe griper grep grepet greifen
gråte gråter gråt/gret grått weinen
gyse gyser gyste/gjøs gyst schaudern
gyve gyver gjøv gjøvet stürmen
går gikk gått gehen
ha har hadde hatt haben
henge henger hang hengt hängen (intransitiv)
hete heter het hett heißen
hive hiver hev hevet werfen
hjelpe hjelper hjalp hjulpet helfen
hogge hogger hogg/hogde hogd hauen
holde holder holdt holdt halten
hvine hviner hvein/hvinte hvint kreischen
klinge klinger klang klinget klingen
klype klyper kløp kløpet kneifen
knekke knekker knakk knekt knacken
knipe kniper knep/kneip knepet kneifen
komme kommer kom kommet kommen
krype kryper krøp krøpet kriechen
kunne kan kunne kunnet können
kvele kveler kvalte kvalt ersticken
kvekke kvekker kvakk kvekket aufschrecken
kvine kviner kvein kvint kreischen
la lar lot latt lassen
le ler lo ledd lachen
legge legger la lagt legen
li lir led lidd vergehen (Zeit)
lide lider led lidd/lidt leiden
ligge ligger ligget liegen
lyde lyder lød lydt lauten
lyve lyver løy løyet lügen
lyge lyger laug løyet lügen
løpe løper løp løpt laufen
måtte måtte måttet müssen
nyse nyser nøs/nyste nyste niesen
nyte nyter nøt nytt genießen
overlate overlater overlot overlatt überlassen
pipe piper pep pepet pfeifen
rekke rekker rakk rukket erreichen, schaffen (zeitl.)
renne renner rant rent rinnen
ri rir red ridd reiten
rive river rev/reiv revet reiben
ryke ryker røk/rauk røket rauchen
se ser sett sehen
selge selger solgte solgt verkaufen
sette setter satte satt setzen, stellen
si sier sa sagt sagen
sige siger seg/seig seget gleiten
sitte sitter satt sittet sitzen
skite skiter skjet/skeit skitt scheißen
skjelve skjelver skalv skjelvet zittern
skjære skærer skar skåret schneiden
skli sklir skled sklidd schlittern
skride skrider skred skredet schreiten
skrike skriker skrek skreket schreien
skrive skriver skrev skrevet schreiben
skryte skryter skrøt skrytt prahlen
skulle skal skulle skullet sollen
skvette skvetter skvatt skvettet zusammenschrecken
skyte skyter skjøt skutt schießen
skyve skyver skjøv skjøvet schieben
slenge slenger slang slengt schlenkern
sleppe slepper slapp sluppet loslassen
slippe slipper slapp sluppet loslassen
slite sliter slet slitt reissen, verschleissen
slå slår slo slått schlagen
smelle smeller smalt smelt knallen
smyge smyger smøg smøget schlüpfen
smøre smører smurte smurt schmieren
snike sniker snek sneket schleichen
snyte snyter snøt snytt schneuzen
sove sover sov sovet schlafen
spinne spinner spant spunnet spinnen
sprekke sprekker sprakk sprukket bersten
sprette spretter spratt sprettet hüpfen
springe springer sprang sprunget laufen
spørre spør spurte spurt fragen
stige stiger steg steget steigen
stikke stikker stakk stukket stechen/stecken
stjele stjeler stjal stjålet stehlen
strekke strekker strakk strukket strecken
strekke seg strekker strakte/strekte strakt/strekt sich strecken
stride strider stred stridd streiten
stryke stryker strøk strøket streichen
stå står sto/stod stått stehen
sverge sverger sverget/svor sverget schwören
svi svir sved svidd sengen
svike sviker svek/sveik sveket betrügen
svinge svinger svang svunget schwingen
svinne svinner svant svunnet schwinden
synge synger sang sunget singen
synke synker sank sunket sinken
ta tar tok tatt nehmen
telle teller talte/telte talt/telt zählen
tigge tigger tigde/tagg tigget betteln
tre trer trådte trådt treten
treffe treffer traff truffet treffen
trekke trekker trakk trukket ziehen
trå trår trådte/tro trådt treten
tvinge tvinger tvang tvunget zwingen
tvinne tvinner tvinnet/tvant tvinnet/tvunnet zwirnen
vekke vekker vakte vakt wecken (erregen)
velge velger valgte valgt wählen
vike viker vek veket weichen
ville vil ville villet wollen
vinne vinner vant vunnet gewinnen
vite vet visste visst wissen
vri vrir vred/vrei/vridde vridd drehen
være er var vært seinzurück zum Seitenanfang